รูปแบบและรายละเอียดข้อสอบ ielts

รูปแบบและรายละเอียดข้อสอบ ielts

การสอบไอเอล แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสากลที่ได้รับการยอมรับกว่า สถาบันและองค์กรต่างๆกว่า 10,000 แห่งทั่วโลก เป็นการสอบและเรียนไอเอลเพื่อใช้สำหรับศึกษาและทำงานในสถาบันต่างๆที่มีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลัก โดยรูปแบบของการสอบ ielts จะครอบคลุมความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด โดยรายละเอียดการสอบทั้ง 4 ทักษะจะแบ่งออกเป็นดังไปนี้

 

การสอบ ielts

1.ทักษะด้านการฟัง (Listening)

เป็นการสอบไอเอลที่ผู้สอบจะต้องฟังเนื้อหาจากเครื่องเล่นเสียงที่ ที่จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวบทสนทนา เรื่องทั่วไป เรื่องที่เกี่ยวกับการเรียน การทำงาน โดยข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ทั้งหมด 40 ข้อ มีระยะเวลาในการสอบ 30 นาที ซึ่งจะมีการให้ฟังเทปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น หลังจากนั้นก็จะมีเวลาในการทำข้อสอบ อ่านคำถามและเขียนคำตอบลงไป และมีเวลาเพิ่มอีก 10 นาทีในช่วงท้ายสำหรับการคัดลอกคำตอบจากสมุดข้อสอบและตรวจสอบความถูกต้อง

 

2.ทักษะด้านการอ่าน (Reading)

การสอบ ielts ด้านการอ่านที่จะเนื้อเรื่องมาให้อ่านทั้งหมด 3 บทความ แบ่งเป็น 3 ส่วนพร้อมกับคำถามต่างๆ โดยเนื้อหาของบทความจะเป็นเรื่องทั่วๆไปจากหนังสือพิมพ์ หนังสือเรียนและนิตยสารต่างๆ มีระยะเวลาในการสอบทั้งหมด  60 นาที ข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ เพราะฉะนั้นผู้สอบจะต้องแบ่งเวลาในการสอบแต่ละข้อให้ดีๆ

 

3.ทักษะด้านการเขียน (Writing)

การสอบไอเอลด้านการเขียน ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที โดยจะมีโจทย์ทั้งหมด 2 ข้อ ในข้อแรกนั้นจะต้องเรียนเป็นเชิงอธิบายข้อมูล การเปรียบเทียบของข้อมูลต่างๆ ที่ได้ให้มาในรูปแบบของแผนผัง ตาราง  จะต้องเขียนให้ได้อย่างน้อย 150 คำ ส่วนข้อ 2 จะเป็นการเขียนรายงานหรือแนวเรียงความวิชาการ ในเชิงการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา อย่างน้อย 250 คำ

 

4.ทักษะด้านการพูด (Speaking)

การสอบ ielts ด้านการพูดนั้นจะแบ่งเป็นทั้งหมด 3 ส่วน ในระยะเวลาในการสอบทั้งหมด 12 – 15นาที โดยในส่วนแรกจะเป็นการพูดคุยถึงเรื่องทั่วไป ทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน งานอดิเรก อาหารการกิน ในส่วนที่ 2 นั้นทางกรรมการจะมีหนังสือให้อ่านและให้เตรียมตัว 1 นาที และจะมีบัตรคำถามมาให้เราพูดอธิบายคนเดียวประมาณ 2 – 3 นาที และการสอบส่วนที่ 3 จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อในส่วนที่ 2 กับกรรมการที่เราสามารถโต้แย้งและแสดงความคิดเห็นออกมาได้

 

และนี่ก็เป็นข้อควรรู้และรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับข้อสอบ Ielts (www.ielts.idp.co.th)  ที่จะเป็นแนวทางในการเรียนไอเอลและเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้สอบจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งในการทดสอบไอเอลแต่ละด้าน เนื่องจากเป็นการสอบต่อเนื่องและติดต่อกันภายในวันเดียว อีกทั้งยังมีระยะเวลาที่จำกัดอีกด้วย