เข้าใจ IELTS Academic และ IELTS General Training ให้มากขึ้น

หลายคนเคยได้ยินเกี่ยวกับการสอบ IELTS และมักเข้าใจว่าผลสอบสามารถใช้ยื่นเพื่อสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ   สิ่งนี้ไม่ใช่ความเข้าใจที่ผิดแต่อย่างใด แต่การสอบ IELTS นั้นมีรายละเอียดมากกว่านั้น  การที่เข้าใจเกี่ยวกับการสอบ IELTS ไม่รอบด้าน อาจทำให้คุณเสียโอกาสหลายอย่าง เช่น คนทำงานก็มักคิดว่าการสอบ IELTS ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การนำไปใช้  แท้จริงแล้วการสอบ IELTS ก็สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครงานได้ ดังนั้นเพื่อให้รู้จักกับ

การสอบ IELTS ให้รอบด้านขึ้นเราจึงควรมาทำความรู้จักกับทั้ง IELTS Academic และ IELTS General Training

เข้าใจ IELTS Academic และ IELTS General Training ให้มากขึ้น

สำหรับการอธิบายอย่างง่าย  ระหว่าง IELTS Academic และ IELTS General Training ด้วยชื่อของการทดสอบบอกให้เราทราบอยู่แล้ว นั่นคือ การทดสอบแบบ Academic เหมาะสำหรับผู้สมัครที่วางแผนจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา   และสำหรับมืออาชีพ เช่น แพทย์ และพยาบาลที่ต้องการเรียนหรือฝึกฝนในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ   ส่วนการทดสอบ ในรูปแบบ General Training เหมาะสำหรับผู้สมัครที่วางแผนจะเข้ารับการฝึกอบรมหรือการทำงานรวมทั้งเพื่อจุดประสงค์ในการขอวีซ่าเข้าเมือง

IELTS Academic ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ที่วางแผนจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพื่อเป็นการประเมินว่าคุณพร้อมที่จะเริ่มเรียนหรือฝึกฝนในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ

ผู้ที่ควรทำการทดสอบแบบ IELTS Academic  คือ ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเรียนหรือฝึกงานในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท   ระดับปริญญาเอก ใน    ประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์ หรือ สถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา บางแห่ง  รวมถึงผู้ที่ต้องการ เข้าร่วมสมาคมวิชาชีพการจดทะเบียนในองค์กรวิชาชีพ เช่น  การแพทย์ การพยาบาล การบัญชีและวิศวกรรม

ส่วนการทดสอบแบบ IELTS General Training   เป็นการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษในบริบทในชีวิตประจำวัน  ผู้ที่ควรทำการทดสอบแบบ IELTS General Training คือ ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในระดับมัธยมศึกษา ใน    ประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์  หรือ ในโรงเรียนนานาชาติ  รวมทั้งผู้ที่เรียนหรือฝึกงานในวิทยาลัยหรือศูนย์ฝึกอบรมที่ต่ำกว่าระดับปริญญา  รวมทั้งผู้ที่ต้องการขอวีซ่า หรือ ย้ายถิ่นฐานไปประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

สำหรับการเตรียมตัวในการสอบ ทั้ง IELTS Academic และ IELTS General Training  ต้องเตรียมพร้อมทั้ง 4 ทักษะ คือ Listening, Reading, Writing, และ Speaking  แน่นอนว่าความยากของ การทำสอบแบบ IELTS Academic จะมีมากกว่า IELTS General Training   ทุกการทดสอบในแต่ละทักษะมีการจับเวลา ผู้สอบต้องทำการฝึกฝนมาอย่างดี เข้าใจในโครงสร้างของข้อสอบ จะช่วยให้สามารถทำคะแนนสอบได้ดี หากไม่เคยผ่านการฝึกการทำข้อสอบ มาก่อน แนวโน้มที่จะผ่านไม่ว่าจะเป็นการทดสอบ แบบ IELTS Academic หรือ IELTS General Training   อาจเป็นไปได้ยาก ทั้งนี้ไม่ได้จำเป็นเสทอไปว่าต้องเสียเงินเพื่อซื้อ คอร์สอบรมแต่อย่างน้อยต้องเคยทำข้อสอบเก่า หรือ เคยทดสอบในรูปแบบการจำลองการสอบจริงมาก่อนจะมีโอกาสสอบได้คะแนนดีขึ้น